Reis & Zo hecht veel waarde aan jouw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reis & Zo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Reis & Zo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Reis & Zo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een reserveringsopdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen reserveringsopdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Reis & Zo de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Paspoortgegevens
 • Aanvullende persoonsgegevens in het belang van de reserveringsopdracht

Jouw persoonsgegevens worden door Reis & Zo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de reserveringsopdracht om deze optimaal te verzorgen. In het geval van reizigersgegevens van zakelijke klanten worden gegevens bewaard in beveiligde reizigersprofielen van het Centrale reserveringssysteem voor (herhalende) reisreserveringen. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar na de laatste reis bewaard.

Daarna worden persoonsgegevens in de financiële administratie bewaard voor maximaal 8 jaar na de laatste reserveringsopdracht ten behoeve van fiscale wetgeving. In deze financiële administratie worden echter geen bijzondere persoonsgegevens bewaard (zoals bijvoorbeeld paspoortgegevens).

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens wenst, kan je dit doen via privacy@reisenzo.nl.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan privacy@reisenzo.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

laatste wijziging: mei 2018